Het vastleggen van de dagelijkse werktijd verplicht in Duitsland!

Al in 2019 had een uitspraak van het Europees Hof van Justitie (HvJ) over de verplichte registratie van de arbeidstijd veel ondernemers in beroering gebracht. Dit werd eind 2022 gevolgd in Duitsland door een overeenkomstige uitspraak van het Bundesarbeitsgericht (BAG). Conclusie is werkgevers moeten de werktijden van werknemers registreren zodat controle op bijvoorbeeld maximale arbeidstijd mogelijk is hetgeen van belang is voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers.

De wetgever moet nog beslissen over de voorschriften hiervoor. Ook de sancties op niet nakoming moeten nog in de wet worden opgenomen waardoor deze nu nog niet kunnen worden opgelegd. Dat staat echter nu al de verplichting tot nakoming niet in de weg!

Ondernemingen moeten door de BAG-uitspraak nu al geschikte systemen voor de registratie van de arbeidstijd installeren. Daarbij kunnen zij zich – totdat de aangekondigde wet van kracht wordt – oriënteren op de globale richtsnoeren van het Europees Hof van Justitie. Hierin staat aangegeven:

 1. Alle bedrijven moeten onmiddellijk een systeem voor de registratie van de arbeidstijd invoeren en gebruiken.
 2. Elektronische of digitale registratie is niet verplicht. Online registratie is evenzeer toegestaan als het invullen van papieren formulieren; de keuze is aan de ondernemer. Het systeem voor de registratie hoeft niet uniform te zijn in de gehele onderneming, maar kan worden aangepast aan de verschillende plaatselijke operationele omstandigheden.
 3. De arbeidstijd moet nauwkeurig worden geregistreerd, d.w.z. zowel het begin van het werk als de genomen pauzes en het einde van het werk.
 4. Leidinggevende, zoals de directie, hoeven de arbeidstijd niet te registreren. Dit geldt echter alleen voor echte leidinggevenden die over de desbetreffende bevoegdheden beschikken.
 5. Op vertrouwen gebaseerde arbeidstijden zijn nog steeds mogelijk, mits de verplichting om de tijd te registreren wordt nageleefd.

Invoering van registratiesystemen kosten veel tijd. Begin daarom op tijd. Zodra meer details van de nieuwe wet bekend zijn, zullen wij u nader informeren.

Heeft u hulp nodig bij het doorgronden van de Duitse formaliteiten? Wij helpen u graag bij het implementeren van de diverse regelingen.

Neemt u gerust contact met ons op. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas. U kunt ons bereiken via nummer 0049 211 130630, we helpen u graag verder.

Eindafrekening voor economische steun i.v.m. Corona

Tijdens de pandemie van Corona heeft de Duitse regering voor ondernemingen die sterk getroffen waren door de pandemie een aantal subsidies besloten. Deze ondernemingen konden voor de periode tot juni 2022 steun aanvragen. Om de uitbetalingen van deze subsidies zo snel mogelijk te kunnen verrichten en zo de ondernemingen voor insolventie te behoeden, kon de economische steun van Corona in veel gevallen worden aangevraagd op basis van verwachte dalingen van de omzet en vaste kosten.

Nu moet de eindafrekening echter nog worden ingediend. Termijn hiervoor is 30 juni 2023. Merk op dat hiervoor de jaarrekening voor 2022 definitief moet zijn.

In de voorwaarden om voor de economische steun van Corona in aanmerking te komen, is bepaald dat het definitieve bedrag van de kapitaaluitkering moet worden vastgesteld op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde bedrijfsontwikkeling. De eindafrekening is dus noodzakelijk om de oorspronkelijk aangevraagde subsidies en de daadwerkelijk aan de aanvragers verschuldigde subsidies met elkaar in overeenstemming te brengen. Als gevolg van deze afstemming kunnen aanvullende betalingen aan de aanvragers of terugvorderingen van subsidies het gevolg zijn. De eindafrekening moet door een controlerende derde(n) namens de aanvrager worden ingediend via het digitale aanvraagportaal.

Houd er rekening mee dat het onderzoek van de definitieve verklaring enkele maanden in beslag kan nemen. Vragen over de verwachte duur van de verwerking kunnen over het algemeen niet worden beantwoord.

Formaliteiten zijn in Duitsland van groot belang. De regels zijn complex. Teletel kan u helpen de regels te doorgronden in Nederlandse taal.

Neemt u gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via nummer 0049 211 130630, we helpen u graag verder.

Het eind van het jaar nadert en daarmee ook de diverse (aangifte)termijnen onder ander de verplichtingen voor het aangeven van belasting. Wij willen U graag over de actuele data in Duitsland informeren die vaak verlengd zijn als gevolg van Corona.

Fiscale aangiften

De jaaraangiften voor inkomstenbelasting, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer (vennootschapsbelasting) en Umsatzsteuer (omzetbelasting) dienen in de regel voor 31 juli van het volgende jaar ingediend worden. Heeft u een Steuerberater de opdracht gegeven voor het voorbereiden van deze aangiften dan wordt de termijn hiervoor verlengt tot eind februari van het daaropvolgende jaar. De verlenging met drie maanden als gevolg van Corona komt daar nog bij. Dat betekent derhalve dat de aangifte over 2021 uiterlijk op 2 mei 2023 ingediend moeten worden.

Het is van groot belang alert te zijn om de aangiften tijdig in te dienen. Voor het te laat indienen wordt voor elke aangevangen maand direct een boete in rekening gebracht. De boete kan oplopen tot € 25.000. Deze boete wordt automatisch in rekening gebracht.

Publicatiestukken

Volgens afspraken tussen het “Bundesamt für Justiz” en het “Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz” zal tot 11 april 2023 geen administratieve boete worden opgelegd aan ondernemingen die de wettelijke termijn voor het indienen van de publicatiestukken voor het boekjaar met balansdatum 31 december 2021 nog niet zijn nagekomen.

Wij wijzen u erop dat dit bedrijven niet vrijstelt van de verplichting de publicatiestukken in te dienen en openbaar te maken.

Heeft u hulp nodig bij het doorgronden van de Duitse formaliteiten? Wij zijn op de hoogte. Wij helpen u graag bij het implementeren van de diverse regelingen.

Neemt u gerust contact met ons op. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas. U kunt ons bereiken via nummer 0049 211 130630, we helpen u graag verder.

Bent u al bekent met de nieuwe maatregelen in Duitsland om burgers en bedrijven in tijden van inflatie en gestegen energieprijzen te ondersteunen?

Deze zijn in detail:

Inflatie-uitkering

Werkgevers hebben de mogelijkheid hun werknemers in de periode van 26 oktober 2022 tot eind december 2024 een belasting- en premievrij bedrag van maximaal 3 000 euro te kunnen geven ter compensatie van de inflatie. Dit is bedoeld om de werknemers te ontlasten van de inflatie.

De inflatiepremie is, net als de Coronapremie, een speciale betaling ditmaal om de stijging van de consumentenprijzen te verzachten. Werkgevers kunnen hun werknemers voordelen toekennen in de vorm van toelagen en verstrekkingen. Zij zijn daartoe niet verplicht. Dit maakt duidelijk dat werknemers geen wettelijke aanspraak kunnen maken op de betaling van een dergelijke inflatiepremie.

Werkgevers hoeven niet het volledige bedrag van 3.000 euro te betalen, maar mogen zelf bepalen welk bedrag zij aan hun werknemers kunnen en willen betalen. Er zijn ook verschillende termijnbedragen mogelijk. Dit geldt ook voor parttime dienstverband. Over de betaling worden ook geen werkgeversbelastingen of sociale bijdragen geheven. De bonus mag naast het verschuldigde loon worden betaald en moet apart worden vermeld op de loonafrekening.

 

Verlaging van de omzetbelasting

De wet “de tijdelijke verlaging van het belastingtarief op gasleveringen via het aardgasnet” verlaagt het belastingtarief op gasleveringen en stadsverwarming van 19 procent naar 7 procent met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2022 tot eind maart 2024.

Voor veel bedrijven is deze maatregel niet relevant, omdat zij dit bedrag als voorbelasting kunnen terugvragen via de btw-aangifte.

 

Noodhulp in december

Verlichting voor afnemers van gas en stadsverwarming: In een ingewikkelde procedure neemt de staat de eenmalige betaling van een maand gasgebruik van huishouden en bedrijven over. Dit wordt dan met de december afrekening in 2022 als korting in mindering gebracht.

Huishoudens en commerciële consumenten zullen op deze manier worden ondersteund voordat het prijsplafond op de gasprijs van kracht wordt.

De wet, die nu door de Bundesrat is goedgekeurd, verplicht gasleveranciers om consumenten een eenmalige tegemoetkoming te geven. Het bedrag moet worden verrekend met de eerste factuur van de gasleverancier waarvan de factureringsperiode de maand december 2022 bestrijkt. Het bedrag van de verlichting wordt berekend op basis van een twaalfde van het eerder door de leverancier geraamde jaarlijkse verbruik en de gasprijs van december 2022.

 

Geplande verlichtingen

Vanaf 2023 zal een prijsplafond de stijging van de gasprijs beperken; een wet die dit mogelijk maakt, is in voorbereiding.

Heeft u hulp nodig bij het doorgronden van de Duitse formaliteiten? Wij zijn op de hoogte. Wij helpen u graag bij het implementeren van de diverse regelingen.

Neemt u gerust contact met ons op. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas. U kunt ons bereiken via nummer 0049 211 130630, we helpen u graag verder.

Heeft u in Duitsland een auto van de zaak? Bent u bekent met de aanzienlijke subsidie voor elektrische auto’s?

Financieel voordeel:

De maandelijkse bijtelling voor volledig elektrische auto’s met een cataloguswaarde tot 60.000 Euro wordt in Duitsland slechts berekend met 0,25% in plaats van 1% van de bruto catalogusprijs. Voor elektrische auto’s boven 60.000 euro en voor hybriden auto’s is de bijtelling 0,5% van de bruto cataloguswaarde, telkens naar beneden afgerond op honderd euro.

Hybride auto’s vallen alleen maar dan onder deze regeling indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

– Extern oplaadbaar (plug-in hybride),

– niet meer dan 50 gram CO2-uitstoot per km OF een elektrisch bereik van minimaal 60 km, vanaf 2025 wordt het elektrisch bereik verhoogd naar minimaal 80 km.

Dit geldt voor een aankoop vanaf het jaar 2019 en voorlopig tot eind 2030, het hoeft geen nieuw voertuig te zijn.

De lage belastinggrondslag bij elektrische auto’s geldt ook voor de kilometerheffing voor het woon-werkverkeer:

Terwijl normaal maandelijks 0,03% van de volledige bruto catalogusprijs per kilometer woon-werkverkeer moet worden toegevoegd aan het inkomen, is dit voor elektrische auto’s slechts een kwart en voor hybride auto’s de helft van de cataloguswaarde.

Laadpalen:

Verder bestaat de mogelijkheid van een bijbetaling of volledige vergoeding van een oplaadapparaat bij de privéwoning van de werknemer.

Naast de bovengenoemde regelingen voor auto’s van de zaak kunnen de kosten voor het opladen met de werkgever worden verrekend. Hier zijn verschillende modellen beschikbaar (exacte verrekening, vaste tarieven).

Heeft u hulp nodig bij het doorgronden van de Duitse formaliteiten? Wij zijn op de hoogte. Wij helpen u graag bij het implementeren van de diverse regelingen. 

Neemt u gerust contact met ons op. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas. U kunt ons bereiken via nummer 0049 211 130630, we helpen u graag verder.

Momenteel wordt de werkgever in Duitsland nog in kennis gesteld van het medisch ziekteverlof van de werknemer doordat de werknemer het typische gele certificaat overlegt of per post opstuurt. De invoering van een elektronisch bewijs van arbeidsongeschiktheid moet bedrijven en werknemers ontlasten – maar het gele bewijs zal ook in de toekomst niet helemaal passé zijn.

Informatie over de procedure vindt u hier:

Stap 1: Arts meldt zich bij het ziekenfonds

In de eerste stap stelt de arts de arbeidsongeschiktheid (AU) van de werknemer vast en geeft hij de nodige gegevens elektronisch door aan het ziekenfonds van de werknemer, die tot nu toe ook op het papieren arbeidsongeschiktheidsattest stond. In principe geldt de procedure al vanaf 1 januari 2022 voor alle panelartsen die daartoe technisch in staat zijn. Voor hen betekent dit dat zij tot het einde van de proeffase (31 december 2022) het papieren certificaat moeten blijven afgeven naast de digitale overdracht van de AU-gegevens aan de ziekenfondsen, zodat de patiënt het aan zijn werkgever kan doorgeven.

Stap 2: Werknemer informeert werkgever

De werknemer stelt zijn werkgever in kennis van de vastgestelde arbeidsongeschiktheid. Daarvoor overhandigt hij de werkgever echter niet langer het papieren attest zoals vroeger, maar neemt de werkgever contact op met het ziekenfonds en haalt de gegevens elektronisch op.

Stap 3: Gegevens ophalen door de werkgever bij het ziekenfonds
Nadat de werkgever op de hoogte is gebracht van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, roept hij de gegevens van het bevoegde ziekenfonds op. Het ziekenfonds heeft de volgende informatie voor hem klaar:

Naam van de werknemer(s), begin en einde van de arbeidsongeschiktheid, datum waarop de arbeidsongeschiktheid door een arts is vastgesteld, identificatie als eerste of volgende kennisgeving, en vermelding of er aanwijzingen zijn dat de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan een arbeidsongeval of ander ongeval of aan de gevolgen van een arbeidsongeval of ander ongeval.

Sinds 1 januari 2022 loopt een wettelijke proefprocedure: Werkgevers die daartoe technisch in staat zijn, kunnen de AU-gegevens elektronisch opvragen.

Met de afschaffing van het gele certificaat (gelber Schein) zouden werkgevers hun huidige proces voor de verwerking van de arbeidsongeschiktheidsattesten opnieuw moeten evalueren.
Tot nu toe was het niet ongebruikelijk dat overeenkomstige afwezigheden werden opgeslagen in de tijdregistratie op basis van de bewijzen van arbeidsongeschiktheid. In de toekomst moeten de ziekteverzuimgegevens proactief uit de loonadministratie worden gehaald op basis van het ziektebriefje van de werknemer. Voor zover de werknemer zich ziek heeft gemeld bij de productie-eenheid, moeten maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat deze informatie snel – en bij voorkeur in elektronische vorm – bij de salarisadministratie terechtkomt.

Werknemers zullen papieren certificaten blijven ontvangen. Ook na afloop van de proeffase hebben werknemers recht op een papieren bewijs van arbeidsongeschiktheid van hun arts. De werknemer behoudt dus het papieren attest als wettelijk voorgeschreven bewijsmiddel met de hoge bewijskracht die de rechtspraak eraan toekent, om het bestaan van arbeidsongeschiktheid aan te tonen als voorwaarde voor de doorbetaling van het loon.

Met de invoering van het elektronische arbeidsongeschiktheidsattest zal niet alleen de bureaucratische inspanning voor de manuele verwerking en verzending van arbeidsongeschiktheidsattesten op papier tot een minimum beperkt worden.

Ook conflicten over de vraag of het bewijs van arbeidsongeschiktheid tijdig is ingediend, kunnen in de toekomst worden voorkomen.

Heeft u hulp nodig bij het doorgronden van de Duitse formaliteiten? Wij zijn op de hoogte. Wij helpen u graag bij het implementeren van de diverse regelingen.

Neemt u gerust contact met ons op. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas. U kunt ons bereiken via nummer 0049 211 130630, we helpen u graag verder.

De rente die men moet betalen of ontvangt over achterstallige belastingen respectievelijk te vorderen belastingen wordt op grond van een wetwijziging met terugwerkende kracht verlaagd tot 0,15% per maand (1,8% per jaar). Dit geldt voor renteperioden vanaf 1 januari 2019 en is aldus aangepast aan de grondwettelijke vereisten, artikel 238 lid 1a (nieuw) AO. De nieuwe verordening is van toepassing op alle belastingen waarop de volledige rente van toepassing is.

Ter herinnering:

In Duitsland was het regel dat er 6% rente in rekening werd gebracht over te laat betaalde belastingschulden. Hier gaat het om b.v. te laat betaalde omzetbelasting maar ook om winstbelasting zoals “Körperschaftsteuer” en “Gewerbesteuer”.
Daartegen over stond dat er 6% rente per jaar werd vergoed over belastingvorderingen die worden betwist of die te laat worden uitbetaald. Zeker bij procedures die soms jarenlang duren kon dit oplopen tot aanzienlijke bedragen.

Deze hoge rente, die nooit is aangepast aan de reële renteontwikkeling bleek in strijd met de grondwet als uitspraak van de Duitse Hoge Raad. Al enkele jaren worden verschillende gerechtelijke procedures tegen het rentepercentage van 6% per jaar gevoerd. Op 18 augustus 2021 heeft de “Bundesverfassungsgericht” verklaart dat het rentepercentage vanaf 2014 al ongrondwettelijk is. Er is wel besloten dat voor de periode 2014 tot en met 2018 de wetgever niet verplicht is een wetwijziging door te voeren.

Vanaf 2019 is de oude wet met het hoge percentage niet meer van toepassing. De wetgever heeft nu een nieuwe regeling geïmplementeerd, die met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 van toepassing is. Renteberekeningen voor belastingaanslagen van voor 2019 die nog niet definitief zijn vastgesteld, zullen dus volgens het nieuwe regime worden uitgevoerd.

Mocht U vragen hebben over de gevolgen van deze uitspraak voor uw onderneming kunt u altijd contact met ons opnemen. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas.

U kunt ons bereiken via nummer 0049 211 130630, we helpen u graag verder.

Indien u medewerkers in Duitsland heeft stijgt voor deze het minimumloon naar € 12,00 bruto per uur. Zijn uw loonbetalingen hiermee in overeenstemming?

Het wettelijk minimumloon in Duitsland bedroeg tot 1 juli 2022 € 9,82 bruto per uur. Per 1 juli 2022 werd het minimumloon al verhoogd naar € 10,45 bruto per uur. Deze aanpassing was echter van korte duur: Het minimumloon wordt vanaf 1 oktober 2022 dan verhoogd naar € 12 ,- bruto per uur. De Duitse regering heeft onlangs het desbetreffende wetsvoorstel goedgekeurd.

Tegelijkertijd – dus ook per 1 oktober 2022 – wordt de minibaan (Minijob) met zijn thans geldende maximum van €450 per maand aangepast aan het minimumloon. Dat betekent dat de grens voor minibanen verhoogd wordt naar € 520,00 per maand. Kent u het systeem van de minijobs in Duitsland? Vraag voor meer informatie onze medewerkers.

De MiLoG (Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindeslohns) is van toepassing op alle werknemers die in Duitsland werken – zowel werkgevers in Duitsland als ook werkgevers in het buitenland. De bepalingen van de MiLoG zijn niet alleen van toepassing op ondernemers die werknemers in de lagelonensector in dienst hebben, maar op alle werkgevers. Aangezien de omvang van het dienstverband niet relevant is, worden ook mini-jobbers meegeteld.

Heeft u hulp nodig bij het doorgronden van de Duitse formaliteiten? Wij helpen u graag bij het implementeren van de diverse regelingen.

Neemt u gerust contact met ons op. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas. U kunt ons bereiken via nummer 0049 211 130630, we helpen u graag verder.

Heeft u ook onroerend goed in Duitsland? Dan bent u verplicht als eigenaar voor 1 november 2022 een zogenaamde Feststellungserklärung bij het Finanzamt (belastingdienst) aan te leveren.

Dit is het gevolg van de Grundsteuerreform (hervorming van de grondbelasting). Hierdoor dient de grondslag voor deze onroerendgoedbelasting opnieuw te worden vastgesteld. Dit houdt in dat het onroerend goed per 1 januari 2022 opnieuw gewaardeerd moet worden en dit kan – afhankelijk van de situatie – een aanzienlijke hoeveelheid werk met zich meebrengen omdat door de eigenaar uitgebreid onderzoek nodig kan zijn.

Tot nu was de grondslag voor de belasting een zogenaamde Einheitswert, die sinds 1964 niet meer was aangepast. Nu wordt dat maatwerk.

Welke gegevens aangeleverd moeten worden kan per bondsland verschillen. De meeste bondslanden maken gebruik van het Bundesmodell. Op grond daarvan moeten gegevens zoals bouwjaar, details over het grondstuk (o.a. nummer grond, kadaster, eigenaren), oppervlakte van het grond en van de woonruimte, standaard grondwaarde, aantal woningen, aantal garages en dergelijke aangegeven worden. De aangifte kan, op een enkele uitzondering na, alleen digital via Elster ingediend worden.

Het Finanzamt gebruikt vervolgens de informatie om de huidige waarde van het onroerend goed te bepalen. Deze waarde wordt gebruikt als grondslag voor de nieuwe onroerendgoedbelasting vanaf 2025.

Gezien het belang, de aard en omvang van de te verwachten werkzaamheden adviseren wij onze klanten tijdig te beginnen met het verzamelen van gegevens.

Heeft u hulp nodig bij het doorgronden van de Duitse formaliteiten? Wij helpen u graag bij het implementeren van de diverse regelingen.

Neemt u gerust contact met ons op. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas.

Om met de nog steeds veranderde situatie i.v.m. Corona rekening te houden heeft de Bondsraad op 10 juni 2022 het vierde wet over fiscale bijstand in het kader van Corona goedgekeurd. Verdergaande informatie vind u hier.

Deze vierde Corona-wet is o.a. bedoeld om ondernemingen extra investeringsstimulansen te geven.

 1. Dit gebeurt o.a. door verbetering van de mogelijkheden om verliezen te compenseren. De verruimde verliesverrekening wordt verlengd tot eind 2023: Voor het jaar 2022 en 2023 wordt het maximumbedrag voor achterwaartse verliesverrekening verhoogd tot 10 miljoen euro. Bovendien wordt de achterwaartse verliesverrekening vanaf 2022 permanent verlengd tot twee jaar.
 2. Ook wordt de regeling voor degressieve afschrijving ingevoerd bij de tweede wet inzake fiscale bijstand Coronavoor één jaar verlengd voor activa die in 2022 zijn verworven of vervaardigd. De verordening was eerst beperkt tot roerende vaste activa die in 2020 en 2021 werden verworven of vervaardigd.
 3. De termijn voor het indienen van belastingaangiften voor 2020 in geadviseerde gevallen wordt met nog eens drie maanden verlengd. Termijn voor het indienen van de aangiften is dan: aanslagjaar 2020: tot 31.8.2022 = +6 maanden, aanslagjaar 2021: tot 31.8.2023 = +6 maanden, aanslagjaar 2022: tot 31.7.2024 = +5 maanden, aanslagjaar 2023: tot 31.5.2025 = +3 maanden, aanslagjaar 2024: tot 30.4.2026 = +2 maanden.
 4. De belastingvrijstelling van de werkgeverstoelage voor werktijdverkorting wordt met 6 maanden verlengd. De belastingvrijstelling geldt dus voor loonbetalingstijdvakken die ingaan na 29 februari 2020 en eindigen vóór 01 juli 2022.
 5. De thuiswerkvergoeding wordt tot 31 december 2022 verlengd.
 6. Bovendien kunnen zorgmedewerkers een belastingvrije Corona-bonus van maximaal 4.500 Euro krijgen.

Heeft u hulp nodig bij het doorgronden van de Duitse formaliteiten? Wij helpen u graag bij het implementeren van de diverse regelingen.

Neemt u gerust contact met ons op. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas.