De rente die men moet betalen of ontvangt over achterstallige belastingen respectievelijk te vorderen belastingen wordt op grond van een wetwijziging met terugwerkende kracht verlaagd tot 0,15% per maand (1,8% per jaar). Dit geldt voor renteperioden vanaf 1 januari 2019 en is aldus aangepast aan de grondwettelijke vereisten, artikel 238 lid 1a (nieuw) AO. De nieuwe verordening is van toepassing op alle belastingen waarop de volledige rente van toepassing is.

Ter herinnering:

In Duitsland was het regel dat er 6% rente in rekening werd gebracht over te laat betaalde belastingschulden. Hier gaat het om b.v. te laat betaalde omzetbelasting maar ook om winstbelasting zoals “Körperschaftsteuer” en “Gewerbesteuer”.
Daartegen over stond dat er 6% rente per jaar werd vergoed over belastingvorderingen die worden betwist of die te laat worden uitbetaald. Zeker bij procedures die soms jarenlang duren kon dit oplopen tot aanzienlijke bedragen.

Deze hoge rente, die nooit is aangepast aan de reële renteontwikkeling bleek in strijd met de grondwet als uitspraak van de Duitse Hoge Raad. Al enkele jaren worden verschillende gerechtelijke procedures tegen het rentepercentage van 6% per jaar gevoerd. Op 18 augustus 2021 heeft de “Bundesverfassungsgericht” verklaart dat het rentepercentage vanaf 2014 al ongrondwettelijk is. Er is wel besloten dat voor de periode 2014 tot en met 2018 de wetgever niet verplicht is een wetwijziging door te voeren.

Vanaf 2019 is de oude wet met het hoge percentage niet meer van toepassing. De wetgever heeft nu een nieuwe regeling geïmplementeerd, die met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 van toepassing is. Renteberekeningen voor belastingaanslagen van voor 2019 die nog niet definitief zijn vastgesteld, zullen dus volgens het nieuwe regime worden uitgevoerd.

Mocht U vragen hebben over de gevolgen van deze uitspraak voor uw onderneming kunt u altijd contact met ons opnemen. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas.

U kunt ons bereiken via nummer 0049 211 130630, we helpen u graag verder.

Indien u medewerkers in Duitsland heeft stijgt voor deze het minimumloon naar € 12,00 bruto per uur. Zijn uw loonbetalingen hiermee in overeenstemming?

Het wettelijk minimumloon in Duitsland bedroeg tot 1 juli 2022 € 9,82 bruto per uur. Per 1 juli 2022 werd het minimumloon al verhoogd naar € 10,45 bruto per uur. Deze aanpassing was echter van korte duur: Het minimumloon wordt vanaf 1 oktober 2022 dan verhoogd naar € 12 ,- bruto per uur. De Duitse regering heeft onlangs het desbetreffende wetsvoorstel goedgekeurd.

Tegelijkertijd – dus ook per 1 oktober 2022 – wordt de minibaan (Minijob) met zijn thans geldende maximum van €450 per maand aangepast aan het minimumloon. Dat betekent dat de grens voor minibanen verhoogd wordt naar € 520,00 per maand. Kent u het systeem van de minijobs in Duitsland? Vraag voor meer informatie onze medewerkers.

De MiLoG (Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindeslohns) is van toepassing op alle werknemers die in Duitsland werken – zowel werkgevers in Duitsland als ook werkgevers in het buitenland. De bepalingen van de MiLoG zijn niet alleen van toepassing op ondernemers die werknemers in de lagelonensector in dienst hebben, maar op alle werkgevers. Aangezien de omvang van het dienstverband niet relevant is, worden ook mini-jobbers meegeteld.

Heeft u hulp nodig bij het doorgronden van de Duitse formaliteiten? Wij helpen u graag bij het implementeren van de diverse regelingen.

Neemt u gerust contact met ons op. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas. U kunt ons bereiken via nummer 0049 211 130630, we helpen u graag verder.

Heeft u ook onroerend goed in Duitsland? Dan bent u verplicht als eigenaar voor 1 november 2022 een zogenaamde Feststellungserklärung bij het Finanzamt (belastingdienst) aan te leveren.

Dit is het gevolg van de Grundsteuerreform (hervorming van de grondbelasting). Hierdoor dient de grondslag voor deze onroerendgoedbelasting opnieuw te worden vastgesteld. Dit houdt in dat het onroerend goed per 1 januari 2022 opnieuw gewaardeerd moet worden en dit kan – afhankelijk van de situatie – een aanzienlijke hoeveelheid werk met zich meebrengen omdat door de eigenaar uitgebreid onderzoek nodig kan zijn.

Tot nu was de grondslag voor de belasting een zogenaamde Einheitswert, die sinds 1964 niet meer was aangepast. Nu wordt dat maatwerk.

Welke gegevens aangeleverd moeten worden kan per bondsland verschillen. De meeste bondslanden maken gebruik van het Bundesmodell. Op grond daarvan moeten gegevens zoals bouwjaar, details over het grondstuk (o.a. nummer grond, kadaster, eigenaren), oppervlakte van het grond en van de woonruimte, standaard grondwaarde, aantal woningen, aantal garages en dergelijke aangegeven worden. De aangifte kan, op een enkele uitzondering na, alleen digital via Elster ingediend worden.

Het Finanzamt gebruikt vervolgens de informatie om de huidige waarde van het onroerend goed te bepalen. Deze waarde wordt gebruikt als grondslag voor de nieuwe onroerendgoedbelasting vanaf 2025.

Gezien het belang, de aard en omvang van de te verwachten werkzaamheden adviseren wij onze klanten tijdig te beginnen met het verzamelen van gegevens.

Heeft u hulp nodig bij het doorgronden van de Duitse formaliteiten? Wij helpen u graag bij het implementeren van de diverse regelingen.

Neemt u gerust contact met ons op. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas.

Om met de nog steeds veranderde situatie i.v.m. Corona rekening te houden heeft de Bondsraad op 10 juni 2022 het vierde wet over fiscale bijstand in het kader van Corona goedgekeurd. Verdergaande informatie vind u hier.

Deze vierde Corona-wet is o.a. bedoeld om ondernemingen extra investeringsstimulansen te geven.

 1. Dit gebeurt o.a. door verbetering van de mogelijkheden om verliezen te compenseren. De verruimde verliesverrekening wordt verlengd tot eind 2023: Voor het jaar 2022 en 2023 wordt het maximumbedrag voor achterwaartse verliesverrekening verhoogd tot 10 miljoen euro. Bovendien wordt de achterwaartse verliesverrekening vanaf 2022 permanent verlengd tot twee jaar.
 2. Ook wordt de regeling voor degressieve afschrijving ingevoerd bij de tweede wet inzake fiscale bijstand Coronavoor één jaar verlengd voor activa die in 2022 zijn verworven of vervaardigd. De verordening was eerst beperkt tot roerende vaste activa die in 2020 en 2021 werden verworven of vervaardigd.
 3. De termijn voor het indienen van belastingaangiften voor 2020 in geadviseerde gevallen wordt met nog eens drie maanden verlengd. Termijn voor het indienen van de aangiften is dan: aanslagjaar 2020: tot 31.8.2022 = +6 maanden, aanslagjaar 2021: tot 31.8.2023 = +6 maanden, aanslagjaar 2022: tot 31.7.2024 = +5 maanden, aanslagjaar 2023: tot 31.5.2025 = +3 maanden, aanslagjaar 2024: tot 30.4.2026 = +2 maanden.
 4. De belastingvrijstelling van de werkgeverstoelage voor werktijdverkorting wordt met 6 maanden verlengd. De belastingvrijstelling geldt dus voor loonbetalingstijdvakken die ingaan na 29 februari 2020 en eindigen vóór 01 juli 2022.
 5. De thuiswerkvergoeding wordt tot 31 december 2022 verlengd.
 6. Bovendien kunnen zorgmedewerkers een belastingvrije Corona-bonus van maximaal 4.500 Euro krijgen.

Heeft u hulp nodig bij het doorgronden van de Duitse formaliteiten? Wij helpen u graag bij het implementeren van de diverse regelingen.

Neemt u gerust contact met ons op. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas.

De energieprijzen stijgen en de Duitse regering wil de financiële lasten voor de burgers, maar ook voor bedrijven verminderen.

Op 20 mei 2022 heeft de Bundesrat (de Eerste Kamer van het Duitse parlement) de plannen voor lastenverlichting goedgekeurd en daardoor de forfaitaire energie-uitkering, de prijsverlaging voor benzine en diesel, het 9-eurokaartje en andere eenmalige betalingen mogelijk gemaakt.

In het kader van het hulppakket zijn onder meer de volgende steunmaatregelen genomen:

 • Forfaitaire energie-uitkering:
  Werknemers hebben recht op de forfaitaire energie-uitkering (EPP) van eenmalig 300 euro. Dit bedrag wordt als aanvulling op het salaris Werkgevers zouden het bedrag op de eerste salarisafrekening na 31 augustus 2022 afrekenen. Voorwaarde is o.a. dat de arbeidsverhouding op deze datum bestaat. Het forfaitaire bedrag is een belastbare subsidie.
  De werkgever kan dan de uitbetaalde forfaitaire bedragen in mindering brengen in de loonbelastingaangifte.
 • Verlaging van de energiebelasting vanaf 1 juni 2022:
  De energiebelasting op de belangrijkste brandstoffen voor het wegvervoer wordt tijdelijk verlaagd. De desbetreffende wet zal, zoals gepland, op 1 juni 2022 in werking treden. Hierdoor wordt de energiebelasting verlaagd tot het Europese minimum voor een periode van drie maanden. Voor benzine gaat dit om € 0,30 per liter en voor diesel om € 0,14 per liter.
 • Het 9-eurokaartje voor openbaar vervoer: De Bondsraad heeft ingestemd met de invoering van het 9-eurokaartje voor het openbaar streekvervoer. Het 9-euro-ticket zal beschikbaar zijn voor de maanden juni, juli en augustus 2022. Het 9-eurokaartje is in heel Duitsland geldig voor alle het lokale en regionale vervoer. Het is niet regionaal beperkt tot vervoersverenigingen.
 • Bovendien zullen diverse bedragen worden aangepast om o.a. de gestegen kosten op te vangen. Het werknemersforfait voor 2022 wordt met 200 euro verhoogd, en de belastingvrije basisaftrek wordt ook met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 verhoogd. Gezien de gestegen prijzen voor mobiliteit wordt de verhoging van het forfaitaire bedrag voor langeafstandspendelaars (vanaf de 21ste kilometer) met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 naar 38 cent per kilometer

Heeft u hulp nodig bij het doorgronden van de Duitse formaliteiten? Wij helpen u graag bij het implementeren van de diverse regelingen.

Neemt u gerust contact met ons op. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas. U kunt ons bereiken via nummer 0049 211 130630, we helpen u graag verder.

Subsidie

Tijdens de conferentie van de deelstaten van 16 februari 2022 is besloten de economische steun in het kader van Corona te verlengen tot eind juni 2022.

Volgens een persbericht heeft de Duitse regering ingestemd met de verlenging.

De beproefde programmavoorwaarden van Overbruggingshulp IV zullen ongewijzigd worden voortgezet tot eind juni 2022. Bedrijven zullen een pro-rata terugbetaling van vaste kosten blijven ontvangen via Überbrückungshilfe IV. Naast de terugbetaling van vaste kosten zullen ondernemingen die bijzonder zwaar worden getroffen door de pandemie van Corona, een toelage in aandelen ontvangen.

De FAQ over Überbrückungshilfe IV zal in de nabije toekomst worden herzien. Zodra het programma is aangepast, kunnen aanvragen worden ingediend via het vertrouwde platform ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de.

 

Arbeidstijdverkorting (Kurzarbeit)

Ook de gemakkelijker toegang tot arbeidstijdverkorting (Kurzarbeit) blijft tot 30 juni 2022 bestaan. De Bundestag heeft de geplande verlenging van de bijzondere regelingen goedgekeurd. De getroffen ondernemingen blijven dus over planningszekerheid beschikken.

Of het nu gaat om de evenementen- en creatieve industrieën of de horecasector: voor sommige sectoren kan niet worden uitgesloten dat er nog beperkingen zijn in verband met de pandemie.

De wet verlengt de maximumduur van het recht op Kurzarbeitergeld voor korte duur tot 28 maanden (thans 24 maanden). Werkgevers zullen ook na 31 maart 2022 de helft van hun sociale zekerheidsbijdragen terugbetaald krijgen als de arbeidstijdverkorting wordt gecombineerd met kwalificatie. Uitzendkrachten zullen niet langer een uitkering voor werktijdverkorting ontvangen.

 

Heeft u hulp nodig bij het doorgronden van de Duitse formaliteiten? Wij kunnen u hierbij vanzelfsprekend van dienst zijn en bijvoorbeeld ondersteunen bij deze aanvraag.

Neemt u gerust contact met ons op. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas.

In Duitsland zijn er tal van regelingen die afwijken van Nederlandse regelgeving qua opzet, structuur en doel. Veel ondernemers zijn daar niet op bedacht en onbekend met de regelgeving. Teletel helpt Nederlandse ondernemers in Duitsland en kan je wijzen op specifieke bepalingen. Een mooi voorbeeld is de regeling voor de Künstlersozialkasse.

Ieder ondernemer die in de uitvoering van zijn werk gebruikt maakt van artistieke of journalistieke diensten zoals b.v tekstschrijvers, websitebouwers, fotografen en die als zelfstandige worden ingehuurd moeten voor deze werkzaamheden sociale zekerheidsbijdragen aan de Künstlersozialkasse afdragen. Dit is voor Nederlandse ondernemers vaak een onbekend fenomeen.

De Termijn voor het indienen van de melding Künstlersozialabgaben 2021 is 31. Maart 2022. Worden de meldingen niet op tijd ingediend dan kunnen de bijdragen worden geschat en kunnen er boetes berekend worden.

De berekeningsgrondslag voor de sociale zekerheidsbijdragen voor kunstenaars zijn alle in het kalenderjaar betaalde kosten voor artistieke of journalistieke diensten.

Het percentage voor deze bijdragen is zowel voor 2021 dan ook voor het jaar 2022 4,2% van deze respectievelijke betaalde kosten voor dit jaar.

In de berekeningsgrondslag zijn alle betalingen voor artistieke of journalistieke diensten mee te rekenen onafhankelijk of de kunstenaar zelf verzekeringsplichtig is volgens de Künstlersozialkasse.
Niet meegeteld moeten worden o.a. de btw over de betalingen en betalingen aan rechtspersonen. Vanaf 2015 is ook wettelijk geregeld dat voor bedragen tot in totaal € 450 per kalenderjaar als incidenteel worden beschouwd. Hierover behoeven dan geen bijdragen betaald te worden.

Verdergaande informatie vind je op de homepage van de Künstlersozialkasse – zie link.

Uiteraard is Teletel op de hoogte van de regelgeving en voorkomen wij dat relaties hiermee onverwachts geconfronteerd worden. Er zijn echter nog heel veel regelingen en formaliteiten waar Teletel je goed kan helpen in berijdbaar Nederlands. Een goed advies en goede begeleiding kan veel schade in de toekomst voorkomen.

De aanhoudende coronapandemie en de gevolgen daarvan voor de economie hebben het “Bundesamt für Justiz” ertoe aangezet om ondernemingen opnieuw tegemoet te komen op het gebied van openbaarmakings- en indieningsverplichtingen.

Volgens de huidige afspraken tussen het “Bundesamt für Justiz” en het “Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz” zal tot 7 maart 2022 geen administratieve boete worden opgelegd aan ondernemingen die de wettelijke termijn voor het indienen van de publicatiestukken voor het boekjaar met balansdatum 31 december 2020 nog niet zijn nagekomen.

Er zij ook op gewezen dat dit de bedrijven niet vrijstelt van de verplichting de publicatiestukken in te dienen en openbaar te maken. Deze toezegging van de BfJ geeft alleen de mogelijkheid op een verlenging van de indieningstermijn. Deze kan door de ondernemer afzonderlijk worden aangevraagd in gerechtvaardigde individuele gevallen.

Belangrijk: geen verlichting in de administratieve boeteprocedure voor eerdere financiële jaarrekeningen
Voor het indienen en publiceren van eerdere boekjaren zijn er geen verdere verlichtingen in het kader van de administratieve boeteprocedures gepland. Voor deze jaren zijn de eerdere verlichtingsnormen op het gebied van openbaarmaking vervallen.

Ook geen vergemakkelijking in tenuitvoerleggingsprocedures
Het initiëren van nieuwe handhavingsmaatregelen blijft ongewijzigd.
In gerechtvaardigde individuele gevallen is het daarom absoluut noodzakelijk dat ondernemers actie ondernemen – zo nodig samen met hun belastingadviseur – en een voor de ondernemer van toepassing zijnde beschikking per situatie aanvragen. De schuldenaar moet feitelijk begrijpelijke redenen aanvoeren waaruit blijkt dat hem geen schuld treft. Over het toekennen van uitstel wordt gewoonlijk per geval beslist.

Heeft u hulp nodig bij het doorgronden van de Duitse formaliteiten? Wij kunnen u hierbij vanzelfsprekend van dienst zijn en bijvoorbeeld ondersteunen bij deze aanvraag.

Neemt u gerust contact met ons op. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas.

Het nieuwe jaar heeft begonnen en daarmee naderen de diverse einddata betreffende de verplichtingen voor het aangeven van belasting. Wij willen U graag aan de aangepaste data voor deze jaaraangifte in Duitsland herinneren. Naast de gewijzigde termijnen van 2018 heeft de wetgever de termijnen met drie maanden verlengd in verband met Corona.
De jaaraangiften voor inkomstenbelasting, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer (vennootschapsbelasting) en Umsatzsteuer (omzetbelasting) dienen sinds het jaar 2018 voor 31 juli van het volgende jaar ingediend worden. Heeft u een Steuerberater de opdracht gegeven voor het voorbereiden van deze aangiften dan wordt de termijn hiervoor verlengt tot eind februari van het daarop volgende jaar. De verlenging met drie maanden als gevolg van Corona komt daar nog bij. Dat betekent derhalve dat de aangifte over 2020 uiterlijk op 31 mei 2022 ingediend moeten worden.
In ieder geval dient men er alert op te zijn dat de aangiften tijdig worden ingediend. Voor het te laat indienen wordt voor elke aangevangen maand direct een boete in rekening gebracht. De boete kan oplopen tot € 25.000. Deze boete wordt automatisch in rekening gebracht.

De corona maatregelen zijn hier in Duitsland weer aangescherpt en de Coronamaatregelen voor ondernemingen uitgebreid. Tevens is de aanvraagperiode om gebruik te kunnen maken van deze regelingen verlengt.

De relevante maatregelen betreffen verlenging van de subsidies en een vereenvoudigde toegang tot arbeidstijdverkorting tot en met 31 maart 2022. De belangrijkste voorwaarden en overige van belang zijnde informatie treft u hieronder aan.

Subsidie

De Duitse regering houdt rekening ermee dat bepaalde branches extra door de actuele beperkingen en sluitingen worden getroffen.

Daarom is er besloten dat de Überbrückungshilfe 3 Plus nu tot eind maart 2022 zal worden voortgezet als Überbrückungshilfe IV. Via deze Überbrückungshilfe zullen ondernemingen een belangrijk deel van de vaste kosten vergoed kunnen blijven krijgen.

Naast de vergoeding van de vaste kosten kunnen bedrijven die bijzonder hard zijn getroffen van de sluitingen een extra “Eigenkapitalzuschuss” aanvragen.

De voorwaarden voor deze aansluitende subsidie is grotendeels in overeenstemming met de regelingen die gelden voor de Überbrückungshilfe 3 plus.

Een onderneming mag subsidie aanvragen indien de omzet in de periode januari tot maart 2022 een daling van tenminste 30% ten opzichte van de referentieperiode 2019 laat zien.

Indien dit bij uw onderneming van toepassing is kunnen afhankelijk van deze omzetdaling mogelijk aanzienlijke delen van de vaste kosten gesubsidieerd worden. U moet denken onder ander aan de volgende kosten: huur (voor kantoor, maar ook voor auto’s en technische installatie), rente voor bedrijfsleningen, kosten voor onderhoud van activa, kosten voor gas, water, elektra en hygiëne, verzekeringen, telefoon-/internetkosten, administratie, contributies en de kosten voor de aanvraag van de subsidie (geschat). De vergoeding is – afhankelijk van de omzetdaling – t/m 90% van de kosten die voor subsidiering in aanmerking komen.

Kostenposten zoals moderniserings- en renovatiekosten zijn bij deze aanvraag niet langer subsidiabele kostenposten en kunnen dus niet meer vergoed worden.

Vanaf wanneer en tot welke datum deze subsidie aangevraagd kan worden is nog niet bekent. Zodra hier informatie beschikbaar is zullen wij u informeren.

Arbeidstijdverkorting (Kurzarbeit)

Voor ondernemingen die door de Corona crises getroffen zijn bestaat de mogelijkheid arbeidstijdverkorting aan te vragen. De regeling houdt in dat vanaf de 7de maand werknemers zonder kinderen 80 % van hun loon doorbetaald krijgen en werknemers met kinderen 87%. In december 2021 is besloten dat de vereenvoudigde toegang tot de uitkering van deze regeling verlengd wordt tot 31 maart 2022.

Corona Sonderzahlung

Werkgevers kunnen hun werknemers in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 maart 2022 bijzondere uitkeringen (Corona-Sonderzahlung) van in totaal €1.500 Euro netto betalen. Dus zonder dat daarover belastingen of sociale lasten moeten worden afgedragen.

Voorwaarde voor de bijzondere uitkering is dat deze uitkering naast het verschuldigde loon/ salaris wordt betaald. Deze vrijgestelde bonus is bedoeld om werknemers die bijzonder zwaar zijn getroffen door de Coronapandemie een helpende hand toe te steken. Het is van toepassing in alle branches, maar er moet een verwijzing komen dat de uitkering ter beschikking is gesteld vanwege de gevolgen van de pandemie.

Heeft u hulp nodig bij het doorgronden van de Duitse formaliteiten? Wij kunnen u hierbij vanzelfsprekend van dienst zijn en bijvoorbeeld ondersteunen bij deze aanvraag.

Neemt u gerust contact met ons op. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas.