CONJUNCTUURPAKKET – VERLENGING SUBSIDIE / ARBEIDSTIJDVERKORTING

Subsidie

Tijdens de conferentie van de deelstaten van 16 februari 2022 is besloten de economische steun in het kader van Corona te verlengen tot eind juni 2022.

Volgens een persbericht heeft de Duitse regering ingestemd met de verlenging.

De beproefde programmavoorwaarden van Overbruggingshulp IV zullen ongewijzigd worden voortgezet tot eind juni 2022. Bedrijven zullen een pro-rata terugbetaling van vaste kosten blijven ontvangen via Überbrückungshilfe IV. Naast de terugbetaling van vaste kosten zullen ondernemingen die bijzonder zwaar worden getroffen door de pandemie van Corona, een toelage in aandelen ontvangen.

De FAQ over Überbrückungshilfe IV zal in de nabije toekomst worden herzien. Zodra het programma is aangepast, kunnen aanvragen worden ingediend via het vertrouwde platform ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de.

 

Arbeidstijdverkorting (Kurzarbeit)

Ook de gemakkelijker toegang tot arbeidstijdverkorting (Kurzarbeit) blijft tot 30 juni 2022 bestaan. De Bundestag heeft de geplande verlenging van de bijzondere regelingen goedgekeurd. De getroffen ondernemingen blijven dus over planningszekerheid beschikken.

Of het nu gaat om de evenementen- en creatieve industrieën of de horecasector: voor sommige sectoren kan niet worden uitgesloten dat er nog beperkingen zijn in verband met de pandemie.

De wet verlengt de maximumduur van het recht op Kurzarbeitergeld voor korte duur tot 28 maanden (thans 24 maanden). Werkgevers zullen ook na 31 maart 2022 de helft van hun sociale zekerheidsbijdragen terugbetaald krijgen als de arbeidstijdverkorting wordt gecombineerd met kwalificatie. Uitzendkrachten zullen niet langer een uitkering voor werktijdverkorting ontvangen.

 

Heeft u hulp nodig bij het doorgronden van de Duitse formaliteiten? Wij kunnen u hierbij vanzelfsprekend van dienst zijn en bijvoorbeeld ondersteunen bij deze aanvraag.

Neemt u gerust contact met ons op. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas.

Künstlersozialkasse

In Duitsland zijn er tal van regelingen die afwijken van Nederlandse regelgeving qua opzet, structuur en doel. Veel ondernemers zijn daar niet op bedacht en onbekend met de regelgeving. Teletel helpt Nederlandse ondernemers in Duitsland en kan je wijzen op specifieke bepalingen. Een mooi voorbeeld is de regeling voor de Künstlersozialkasse.

Ieder ondernemer die in de uitvoering van zijn werk gebruikt maakt van artistieke of journalistieke diensten zoals b.v tekstschrijvers, websitebouwers, fotografen en die als zelfstandige worden ingehuurd moeten voor deze werkzaamheden sociale zekerheidsbijdragen aan de Künstlersozialkasse afdragen. Dit is voor Nederlandse ondernemers vaak een onbekend fenomeen.

De Termijn voor het indienen van de melding Künstlersozialabgaben 2021 is 31. Maart 2022. Worden de meldingen niet op tijd ingediend dan kunnen de bijdragen worden geschat en kunnen er boetes berekend worden.

De berekeningsgrondslag voor de sociale zekerheidsbijdragen voor kunstenaars zijn alle in het kalenderjaar betaalde kosten voor artistieke of journalistieke diensten.

Het percentage voor deze bijdragen is zowel voor 2021 dan ook voor het jaar 2022 4,2% van deze respectievelijke betaalde kosten voor dit jaar.

In de berekeningsgrondslag zijn alle betalingen voor artistieke of journalistieke diensten mee te rekenen onafhankelijk of de kunstenaar zelf verzekeringsplichtig is volgens de Künstlersozialkasse.
Niet meegeteld moeten worden o.a. de btw over de betalingen en betalingen aan rechtspersonen. Vanaf 2015 is ook wettelijk geregeld dat voor bedragen tot in totaal € 450 per kalenderjaar als incidenteel worden beschouwd. Hierover behoeven dan geen bijdragen betaald te worden.

Verdergaande informatie vind je op de homepage van de Künstlersozialkasse – zie link.

Uiteraard is Teletel op de hoogte van de regelgeving en voorkomen wij dat relaties hiermee onverwachts geconfronteerd worden. Er zijn echter nog heel veel regelingen en formaliteiten waar Teletel je goed kan helpen in berijdbaar Nederlands. Een goed advies en goede begeleiding kan veel schade in de toekomst voorkomen.

Vergemakkelijking van openbaarmaking als gevolg van Corona

De aanhoudende coronapandemie en de gevolgen daarvan voor de economie hebben het “Bundesamt für Justiz” ertoe aangezet om ondernemingen opnieuw tegemoet te komen op het gebied van openbaarmakings- en indieningsverplichtingen.

Volgens de huidige afspraken tussen het “Bundesamt für Justiz” en het “Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz” zal tot 7 maart 2022 geen administratieve boete worden opgelegd aan ondernemingen die de wettelijke termijn voor het indienen van de publicatiestukken voor het boekjaar met balansdatum 31 december 2020 nog niet zijn nagekomen.

Er zij ook op gewezen dat dit de bedrijven niet vrijstelt van de verplichting de publicatiestukken in te dienen en openbaar te maken. Deze toezegging van de BfJ geeft alleen de mogelijkheid op een verlenging van de indieningstermijn. Deze kan door de ondernemer afzonderlijk worden aangevraagd in gerechtvaardigde individuele gevallen.

Belangrijk: geen verlichting in de administratieve boeteprocedure voor eerdere financiële jaarrekeningen
Voor het indienen en publiceren van eerdere boekjaren zijn er geen verdere verlichtingen in het kader van de administratieve boeteprocedures gepland. Voor deze jaren zijn de eerdere verlichtingsnormen op het gebied van openbaarmaking vervallen.

Ook geen vergemakkelijking in tenuitvoerleggingsprocedures
Het initiëren van nieuwe handhavingsmaatregelen blijft ongewijzigd.
In gerechtvaardigde individuele gevallen is het daarom absoluut noodzakelijk dat ondernemers actie ondernemen – zo nodig samen met hun belastingadviseur – en een voor de ondernemer van toepassing zijnde beschikking per situatie aanvragen. De schuldenaar moet feitelijk begrijpelijke redenen aanvoeren waaruit blijkt dat hem geen schuld treft. Over het toekennen van uitstel wordt gewoonlijk per geval beslist.

Heeft u hulp nodig bij het doorgronden van de Duitse formaliteiten? Wij kunnen u hierbij vanzelfsprekend van dienst zijn en bijvoorbeeld ondersteunen bij deze aanvraag.

Neemt u gerust contact met ons op. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas.

Fristen

Das neue Jahr hat begonnen und damit nähern sich auch verschiedene Fristen zum Thema Steuern und Finanzen. Daher möchten wir gerne an die geänderten Fristen bei den Steuern erinnern. Zusätzlich zu den ab 2018 geänderten Fristen hat der Gesetzgeber im Zusammenhang mit Corona die Fristen um drei Monate verlängert.
Die Erklärungen zur Einkommensteuer, zur Körperschaftsteuer, zur Gewerbesteuer und zur Umsatzsteuer sind ab dem Jahr 2018 bis zum 31.7. des Folgejahres abzugeben. Hierzu werden die drei Monate Fristverlängerung wegen Corona gerechnet. Ist ein Steuerberater mit der Erstellung der Steuererklärungen beauftragt verlängert sich die Frist bis Ende Mai des darauffolgenden Jahres, also für 2020 zum 31.05.2022.
So sehr man sich über diese verlängerte Frist freuen kann, so sehr sollte man auch aufpassen diese nicht zu überschreiten. Denn für jeden angefangenen Monat, den die Steuererklärung zu spät ankommt, fällt ein Verspätungszuschlag an. Die Strafe kann sich auf bis zu 25.000 Euro summieren. Der Zuschlag liegt nicht mehr im Ermessen des einzelnen Bearbeiters im Finanzamt, sondern wird automatisch festgesetzt.

Conjunctuurpakket – verlenging subsidie / arbeidstijdverkorting t/m 31. maart 2022

De corona maatregelen zijn hier in Duitsland weer aangescherpt en de Coronamaatregelen voor ondernemingen uitgebreid. Tevens is de aanvraagperiode om gebruik te kunnen maken van deze regelingen verlengt.

De relevante maatregelen betreffen verlenging van de subsidies en een vereenvoudigde toegang tot arbeidstijdverkorting tot en met 31 maart 2022. De belangrijkste voorwaarden en overige van belang zijnde informatie treft u hieronder aan.

Subsidie

De Duitse regering houdt rekening ermee dat bepaalde branches extra door de actuele beperkingen en sluitingen worden getroffen.

Daarom is er besloten dat de Überbrückungshilfe 3 Plus nu tot eind maart 2022 zal worden voortgezet als Überbrückungshilfe IV. Via deze Überbrückungshilfe zullen ondernemingen een belangrijk deel van de vaste kosten vergoed kunnen blijven krijgen.

Naast de vergoeding van de vaste kosten kunnen bedrijven die bijzonder hard zijn getroffen van de sluitingen een extra “Eigenkapitalzuschuss” aanvragen.

De voorwaarden voor deze aansluitende subsidie is grotendeels in overeenstemming met de regelingen die gelden voor de Überbrückungshilfe 3 plus.

Een onderneming mag subsidie aanvragen indien de omzet in de periode januari tot maart 2022 een daling van tenminste 30% ten opzichte van de referentieperiode 2019 laat zien.

Indien dit bij uw onderneming van toepassing is kunnen afhankelijk van deze omzetdaling mogelijk aanzienlijke delen van de vaste kosten gesubsidieerd worden. U moet denken onder ander aan de volgende kosten: huur (voor kantoor, maar ook voor auto’s en technische installatie), rente voor bedrijfsleningen, kosten voor onderhoud van activa, kosten voor gas, water, elektra en hygiëne, verzekeringen, telefoon-/internetkosten, administratie, contributies en de kosten voor de aanvraag van de subsidie (geschat). De vergoeding is – afhankelijk van de omzetdaling – t/m 90% van de kosten die voor subsidiering in aanmerking komen.

Kostenposten zoals moderniserings- en renovatiekosten zijn bij deze aanvraag niet langer subsidiabele kostenposten en kunnen dus niet meer vergoed worden.

Vanaf wanneer en tot welke datum deze subsidie aangevraagd kan worden is nog niet bekent. Zodra hier informatie beschikbaar is zullen wij u informeren.

Arbeidstijdverkorting (Kurzarbeit)

Voor ondernemingen die door de Corona crises getroffen zijn bestaat de mogelijkheid arbeidstijdverkorting aan te vragen. De regeling houdt in dat vanaf de 7de maand werknemers zonder kinderen 80 % van hun loon doorbetaald krijgen en werknemers met kinderen 87%. In december 2021 is besloten dat de vereenvoudigde toegang tot de uitkering van deze regeling verlengd wordt tot 31 maart 2022.

Corona Sonderzahlung

Werkgevers kunnen hun werknemers in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 maart 2022 bijzondere uitkeringen (Corona-Sonderzahlung) van in totaal €1.500 Euro netto betalen. Dus zonder dat daarover belastingen of sociale lasten moeten worden afgedragen.

Voorwaarde voor de bijzondere uitkering is dat deze uitkering naast het verschuldigde loon/ salaris wordt betaald. Deze vrijgestelde bonus is bedoeld om werknemers die bijzonder zwaar zijn getroffen door de Coronapandemie een helpende hand toe te steken. Het is van toepassing in alle branches, maar er moet een verwijzing komen dat de uitkering ter beschikking is gesteld vanwege de gevolgen van de pandemie.

Heeft u hulp nodig bij het doorgronden van de Duitse formaliteiten? Wij kunnen u hierbij vanzelfsprekend van dienst zijn en bijvoorbeeld ondersteunen bij deze aanvraag.

Neemt u gerust contact met ons op. Dat wij Nederlands spreken komt daarbij vaak goed van pas.

Het Hof van Justitie van de EU oordeelt dat btw over een eenmalige dienst die in termijnen wordt vergoed in principe belast is op het moment van de dienst.

Het Hof kreeg prejudiciële vragen voorgelegd die waren ontstaan in een Duitse casus. Een Duitse vennootschap had aan een GmbH bemiddelingsdiensten verleend in verband met de verkoop van een perceel aan een derde. De vergoeding voor deze diensten bedroeg € 1 miljoen. De GmbH moest dit bedrag betalen in jaarlijkse termijnen van € 200.000. De Duitse vennootschap droeg vervolgens de btw over de termijnbedragen af in de jaren van ontvangst van de betaling. Maar de Duitse belastingdienst stelt dat Duitse vennootschap de btw geheel had moeten voldoen in 2012. In dat jaar waren immers de diensten verricht. Het Hof moet dus hierover uitsluitsel geven.

Regeling voor opeenvolgende afrekeningen

Op grond van de btw-richtlijn is de hoofdregel is dat een btw-ondernemer de btw is verschuldigd op het moment waarop hij de btw-belaste prestatie verricht. Een bijzondere regel geldt als goederenleveringen of diensten aanleiding geven tot opeenvolgende afrekeningen of betalingen. In dat geval worden deze prestaties diensten geacht te zijn verricht bij het verstrijken van de periode waarop deze afrekeningen of betalingen betrekking hebben. Deze regeling geldt overigens niet voor leveringen van goederen die de ondernemer gedurende een bepaalde periode in huur geeft of op afbetaling verkoopt. Het Hof oordeelt echter dat een eenmalige verrichting van een dienst die in de afnemer termijnen vergoedt, niet onder de bijzondere regel valt.

Betaling termijn bedrag blijft uit

Vervolgens gaat het Hof in op de situatie dat de partijen een betaling in termijnen overeenkomen. Blijft een betaling van een deel van de vergoeding uit op de vervaldag? Dan telt dit niet als een niet-betaling van de prijs die de heffingsmaatstaf verlaagt.

Wir haben vor kurzem erneut unsere Exact Online-Zertifizierung erhalten!

Dies bedeutet, dass wir unseren Mandanten verschiedene Wege anbieten können die Buchhaltung zu erfassen. Das Programm Exact Online ist eine internationale Finanzsoftware, durch die verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit unseren Mandanten bestehen. Mit Exact Online ist eine digitale Verarbeitung sowie ein ständiger Einblick des Mandanten in seine Zahlen möglich. Belege können digital an uns übermittelt und von uns in der Buchhaltung hinterlegt werden. So findet man zu jeder Buchung schnell den richtigen Beleg. Durch eine Zusatzfunktion, das Scannen und Erkennen, können sogar eingescannte Belege automatisch verarbeitet werden. Der Zugriff auf Exact Online erfolgt über das Internet, so dass man jederzeit und überall Einblick nehmen kann.

Wir können auch die Daten aus Exact Online zur Übertragung an das Programm Datev vorbereiten. Durch eine Export-/Importfunktion ist es so einfach möglich die benötigten Zahlen dem Steuerberater zur Verfügung zu stellen. Auch für Mandanten, die einen eigenen Kontenrahmen benutzen, können wir eine Überleitung zu dem vom Steuerberater genutzten Standardkontenrahmen erstellen.

Wir würden uns freuen, Sie hierbei unterstützen zu können.

Überprüfung USt-ID-Nummern

Haben Sie auch mit innergemeinschaftlichen Lieferungen zu tun? Dann sollten Sie auch die Prüfung der USt-ID-Nummer bedenken.

Ab dem 1.Januar 2020 muss beim Vorliegen einer innergemeinschaftlichen Lieferung die Gültigkeit der USt-ID-Nummer des Abnehmers geprüft, erfasst und auf den Rechnungen ausgewiesen werden.

Die EU-Kommission hat bereits 2016 einen Aktionsplan beschlossen, welcher zu einem einfacheren und weniger missbrauchsanfälligen Mehrwertsteuersystem in der EU führen und die Mehrwertsteuer zudem an die Anforderungen der Globalisierung und Digitalisierung anpassen soll. Um erste Anpassungen zu erreichen traten am 1. Januar 2020 die sogenannten Quick fixes in Kraft.

Die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen unterliegt seit dem 1. Januar 2020 verschärften Voraussetzungen. Bis Ende 2019 reichte es aus, wenn der Verkäufer zeigen konnte, dass die Waren an einen Unternehmer geliefert wurden und den Ursprungsmitgliedsstaat verlassen haben.

Die materiellen Voraussetzungen für die Steuerbefreiung dieser Lieferungen umfassen nun auch das Vorliegen einer gültigen USt-ID-Nummer des Abnehmers. In der Praxis müssen Unternehmer nun die USt-ID-Nummern aller Abnehmer in ihrem System erfassen und auf den Rechnungen ausweisen. Des Weiteren muss sichergestellt werden, dass Zusammenfassende Meldungen für diese Lieferungen korrekt erfasst werden.

Es ist daher wichtig die USt-ID-Nummern in regelmäßigen Abständen, zum Beispiel jährlich, zu kontrollieren. Hierfür sieht die EU das MIAS-System (MwSt-Informationsaustauschsystem) vor. Dies ist eine Plattform, die auf die Datenbanken der einzelnen Mitgliedsstaaten zugreift. Hier sollte der Unternehmer bei dem ersten Erhalt einer USt-ID-Nummer eines neuen Abnehmers zusätzlich zur Gültigkeit auch überprüfen, ob die angegebene Nummer zu Namen und Anschrift des Abnehmers passt. Bei den folgenden periodisch wiederkehrenden Kontrollen reicht dann eine Abfrage der Gültigkeit. Die Kontrollen sollten, zum Beispiel durch Speichern des angezeigten Ergebnisses, dokumentiert werden. Sofern keine gültige Umsatzsteuer-ID des Erwerbenden vorliegt, wird die innergemeinschaftliche Lieferung sofort steuerpflichtig. Bisher war es noch so, dass lediglich Geldstrafen fällig werden, wenn die Regelung nicht beachtet wird.

Sollte es hierzu Fragen geben würden wir uns freuen, Sie hierbei unterstützen zu können.

Arbeitnehmerentsendung in die Niederlande / A1 Bescheinigung

Denken Sie als Unternehmer auch an die A1 Bescheinigung, wenn Sie Mitarbeiter für ein Projekt oder einen Auftrag ins EU-Ausland versenden. Bei einer Entsendung muss der entsandte Mitarbeiter nachweisen, dass er in Deutschland bereits sozialversichert ist. Auch bei kurzen Arbeitnehmerentsendungen im EU-Ausland ist die A1 Bescheinigung erforderlich. Verschiedene Stellen sind in Deutschland für die Prüfung, ob während einer Entsendung in einem anderen Mitgliedsstaat weiterhin die deutschen Rechtsvorschriften gelten, zuständig. Die gesetzliche Krankenkasse ist für die Prüfung der Mitarbeiter zuständig, die bei der gesetzlichen Krankenkasse versichert sind. Seit dem 1. Juli 2019 sind die Anträge auf Ausstellung der A1 Bescheinigung elektronisch vorzunehmen.

Ab dem 01. März  2020 müssen Mitarbeiter, die in die Niederlande entsandt werden, auch über das digitale Meldesystem in den Niederlanden gemeldet werden.

Von dieser Meldepflicht in den Niederlanden gibt es für die gelegentliche Tätigkeiten Ausnahmen. Nähere Informationen zum Meldeverfahren finden Sie auf der nachfolgenden Homepage https://deutsch.postedworkers.nl/ . Über diese Seite erfolgt dann auch die digitale Meldung.

Fristen

Das Jahresende nähert sich und damit auch verschiedene Fristen zum Thema Steuern und Finanzen. Daher möchten wir gerne an die geänderten Fristen bei den Steuern erinnern.

Die Erklärungen zur Einkommensteuer, zur Körperschaftsteuer, zur Gewerbesteuer und zur Umsatzsteuer sind ab dem Jahr 2018 bis zum 31.7. des Folgejahres abzugeben. Ist ein Steuerberater mit der Erstellung der Steuererklärungen beauftragt verlängert sich die Frist bis Ende Februar des darauffolgenden Jahres, also für 2018 zum 29.02.2020. Somit wurde die Frist um zwei Monate nach hinten verschoben.

So sehr man sich über diese verlängerte Frist freuen kann, so sehr sollte man auch aufpassen diese nicht zu überschreiten. Denn für jeden angefangenen Monat, den die Steuererklärung zu spät ankommt, fällt ein Verspätungszuschlag an. Die Strafe kann sich auf bis zu 25.000 Euro summieren. Der Zuschlag liegt nicht mehr im Ermessen des einzelnen Bearbeiters im Finanzamt, sondern wird automatisch festgesetzt.